UITNODIGINGEN

De 6 poten
van veerkracht

1.Stilvallen en reflectie

Stilvallen is het ’langs de kant van de weg gaan zitten, het afstand nemen van het dagelijkse hollen’. Het is de basisvoorwaarde om de andere sporen te kunnen bewandelen en vormt dan ook de fond of de onderstroom van de andere uitnodigingen.

Wat betekent stilvallen? 
Het is het bewust tijd en aandacht geven aan onszelf op een bepaald moment en het nadenken over hoe het met ons is.

Bewust volle aandacht geven aan onszelf. Het gaat in tegen de kracht van het appél van de ander en tegen de automatische piloot van het ingaan op de “moetes” die op tafel liggen: de problemen die moeten opgelost worden, de vragen die moeten beantwoord worden … Het gaat in tegen de druk die het uitvoeren van taken met zich meebrengt en onze aandacht die opgeëist wordt door die moetes en vragen.

Bewust tijd maken en tijd nemen gebeurt niet vanzelf. Het gaat in tegen de kracht van onze automatische piloot van verder doen, en als vanzelf handelen. Automatismen verlopen zonder inspanning, gaan vanzelf, vragen geen cognitieve inspanningen versus er bewust voor kiezen om te stoppen. Dit stoppen vraagt aandacht, is cognitief belastend zonder onmiddellijke bevrediging door resultaat en wordt daarom vaak ervaren als lastig.

In het hier-en-nu stilstaan is onze hand boven ons hoofd zetten en ons de vraag stellen “hoe gaat het – op dit moment – met deze persoon – onder deze hand?” Tijd nemen in het NU. Dit in tegenstelling tot beschouwingen over het verleden of bedenkingen naar de toekomst.

Deze uitnodiging heeft op het eerste zicht iets paradoxaals. Het is zowel een in zoemen als een uit zoemen. Enerzijds betekent het in zoemen, een “dicht bij jezelf komen”, met al onze zintuigen en met een open aandacht kijken, merken, opmerken. Wat dient er zich aan? We brengen onze aandacht naar ons lichaam, naar onze gedachten en naar onze gevoelens.

Het vertrekt van een attitude van acceptatie en toestemming.
Accepteren is ontvangen of “aanpakken wat je geboden wordt”, is iets ‘zonder enig voorbehoud aannemen’ (accepteren van het Latijn ‘capere’, pakken). Acceptatie of het bereid zijn om te voelen en lastige gevoelens te laten zijn.
Het is de uitnodiging om te kijken naar wat zich ook aandient. Of het nu goed voelt of niet, of het nu lastige of fijne gedachten zijn. Het is ook een uitnodiging om op geen van beiden selectief te reageren. We hebben neiging om bij aangename gedachten en gevoelens te blijven hangen, er meer aandacht aan te geven en van onaangename weg te kijken of ze te negeren. Bij deze uitnodiging kijken we met een open houding naar wat zich aandient.
Een versterkte focus op hier en nu kan ervoor zorgen dat ervaringen dieper en intenser beleefd worden. Stilvallen en aandacht geven aan denken, voelen, lichaam kan betekenen dat pijn groter wordt. Gedachten kunnen sterker beleefd worden, emoties intenser worden door er aandacht aan te geven. We geven onszelf de toestemming om te voelen wat we op dat moment voelen, zonder meer. “Niet elk gevoel is call to action”, “feelings only ment to be felt”. Soms willen we liever doorgaan om niet te voelen. Prikkelsterkte neemt af als we pijn volledig durven te ervaren. Maar in eerste instantie zullen we vaak meer pijn voelen.
Acceptatie is tegenovergestelde van berusting of gelatenheid, wat betekent dat acceptatie niet passief is. Een attitude van acceptatie betekent geen zelfevaluatie. Het gaat niet over wat goed of slecht is, wat er dient gevoeld te worden, wat je zou “moeten” denken of doen …
Het doel van accepteren of bereid zijn is dat we alle gevoelens die bij ons opkomen volledig beleeft, ook – of juist – de nare of lastige gevoelens, zodat ons leven completer wordt. Het gaat erom dat je je beter leert voelen, niet dat je probeert je beter te voelen.

Stilvallen en
reflectie

Wat betekent reflecteren?
Langs de andere kant is er het uit zoemen of het innemen van een helikopter perspectief. Het is reflecteren. Het is afstand nemen en overzicht houden: om goed inzicht en overzicht te kunnen (be)houden over de verschillende uitnodigingen vergroten we de mogelijkheid om bij te sturen en de noodzakelijke stappen te zetten om onze veerkracht te versterken.

Reflecteren heeft zijn betekenis op korte en op lange termijn. Op korte termijn is het “opgaan in onze zintuigen” met als doel het stoppen van onze gedachtenstroom en opgaan in zintuigelijke beleving en onze blik scherp stellen. Het zorgt ervoor dat we onze vrijheid houden tegenover de reactiviteit die ons dag in dag uit meesleept. In micro-momenten – dagelijks kans nemen om vragen stellen (hoe zit ik er nu bij? Wat ga ik doen, bijvoorbeeld in het dagdeel dat volgt?) – tijd nemen en bewust worden van de ‘automatische piloot’. Het inbouwen van achteruitleun-momentjes, die momentjes waarin we heel kort achter in onze stoel zitten en een moment afstand nemen.
Op lange termijn zorgt het geregeld stilstaan ervoor dat we een ‘breder perspectief’ op onze situatie krijgen en het grotere plaatje blijven zien. Deze zelfdistantiëring helpt om het helikopterperspectief te behouden: “ben ik nog voldoende bezig met de dingen die voor mij van waarde zijn?”. Het houdt ons kompas scherp en zorgt ervoor dat we in verbinding blijven met de waarden die voor ons essentieel zijn in ons leven en werken. Het is op geregelde momenten een paal(tje) slaan, tijd nemen en onszelf de vraag stellen “zit ik nog op het goede spoor in richting van mijn waarden?” (zie ook uitnodiging Waardengericht leven).
Op langere termijn leidt geregeld stilstaan tot betere keuzes in onze werkorganisatie, tot een grotere satisfactie en welzijn en tot het vinden van een betere balans tussen de verschillende rollen in ons leven. Het leidt ertoe om onze rollen met een grotere tevredenheid op te nemen en onze dagelijkse uitdagingen met meer energie en met een grotere creativiteit aan te gaan.

Stilvallen en reflectie is zinvol en nodig
Minder reactief reageren. Door regelmatig stil te vallen vergroten we onze vrijheid tegenover de reactiviteit die ons dag in dag uit meesleept. Veerkrachtig zijn is minder reactief reageren en zelf meer in de hand nemen of bepalen waar we op ingaan en waar niet. Het is zelf zo maximaal als mogelijk de leiding nemen.
Tijd nemen om ons vizier open te houden. Onder stress vernauwt onze blik en focussen we er enkel op om alle bordjes in de lucht draaiende te houden. Door tijd te nemen om stil te staan, te observeren en beschouwen houden we ons vizier open en zorgen we voor een voldoende brede blik.
Belang van offline gaan. Door stil te vallen cultiveren we onze innerlijke rust en helpen we de anderen – met wie we in aanraking komen – om ook rust te vinden. Stilvallen en reflectie als voedingsbodem voor het vinden van innerlijke rust.

Stilvallen
geeft
veerkracht